NPS

English below

Van 1 april 2017 tot 28 februari 2018 heeft Marlies vrijwilligerswerk gedaan voor de Amerikaanse National Park Service (NPS). Dit heeft ze gedaan in Voyageurs National Park en White Sands National Monument. Hierbij heeft ze verschillende projecten uitgevoerd.

In Voyageurs heeft ze een Pop-Up programma geschreven en uitgevoerd over goud dat in het verleden werd gevonden in het park. Dit programma was een korte presentatie in het bezoekerscentrum waar bezoekers aan het wachten waren tot zij op een bootexcursie zouden vertrekken.

Samen met een collega ontwikkelde zij een avondprogramma dat in totaal acht keer werd gehouden. Het onderwerp van het programma was de drooglegging. Deelnemers waanden zich in het jaar 1926 en kwamen veel te weten over wat voor effect de drooglegging had in de omgeving van het park.

Eén keer per week nam ze een groep mee om een mooie wandeling te maken op het Blind Ash Bay pad te maken. Daarbij konden deelnemers vragen stellen over de natuur die ze om zich heen zagen en ze deelde een hoeveelheid aan leuke en interessante feitjes.

De aan het park gelegen Woodenfrog State Forest Campground heeft al heel lang een leuke wandelroute over het terrein lopen. Een boekje dat gemaakt was in de ´70er jaren gaf extra informatie over de route en wat er langs te zien was. Marlies heeft in de laatste weken dat zij werkzaam was bij Voyageurs het boekje in een nieuw jasje gestoken.

Woodenfrog nature trail

Bekijk het boekje

Het tweede deel van haar verblijf in Amerika heeft Marlies in White Sands een hoop werkzaamheden verricht. Eens per week deed zij het Sunset Stroll programma waarbij bezoekers een uurtje werden meegenomen op een korte wandeling door de duinen. Haar zelfgeschreven programma ging over de verschillende dingen die men kon zien als je op een specifiek moment in de geschiedenis daar aanwezig was. Door middel van het tellen van stappen kregen bezoekers een beter beeld over hoeveel tijd er was verstreken tussen twee punten in de geschiedenis.

Regelmatig in het weekend nam ze ook het Skins & Skulls programma voor haar rekening. De huiden en schedels van een coyote, kit fox, bobcat en mountain lion werden getoond aan langs wandelend publiek. Door vragen te stellen werden bezoekers meegenomen in de verschillen tussen de verschillende dieren. Het thema van haar programma was honden versus katten.

In de tijd dat Marlies aanwezig was in White Sands werd er ook een app voor het park ontwikkeld. Zij nam het schrijven van een heel aantal teksten op zich.

From April 1st 2017 to February 28th 2018, Marlies did volunteer work for the US National Park Service (NPS). She did this in Voyageurs National Park and White Sands National Monument and carried out several projects.

In Voyageurs she wrote and performed a Pop-Up program on gold that was found in the past in the park. This program was a short presentation at the visitor center where visitors were waiting to leave on a boat excursion.

Together with a colleague she developed an evening program that was held eight times in total. The subject of the program was the prohibition. Participants thought they were in the year 1926 and learned a lot about the effect of the prohibition in that area.

Once a week she took a group on a nice hike on the Blind Ash Bay trail. Participants could ask questions about the nature they saw around them and she shared an amount of fun and interesting facts.

Woodenfrog nature trail

View the booklet

The Woodenfrog State Forest Campground, located near the park, has long had a nice walking route across the grounds. A booklet that was made in the ’70s gave extra information about the route and what could be seen along. Marlies updated the book in the last weeks that she worked at Voyageurs.

During the second part of her stay in America, Marlies did a lot of work in White Sands. Once a week she did the Sunset Stroll program where visitors were taken for an hour on a short walk through the dunes. Her self-written program was about the different things that could be seen if you were present at a specific time in history. By counting steps, visitors got a better picture of how much time had passed between two points in history.

She regularly took care of the Skins & Skulls program on weekends. The skins and skulls of a coyote, kit fox, bobcat and mountain lion were shown to people walking by. By asking questions, visitors were shown the differences between the different animals. The theme of her program was dogs versus cats.

During the time that Marlies was present at White Sands, an app for the park was developed. She took on writing a whole series of texts for the app.

This slideshow requires JavaScript.