About

English below

Hoi, ik ben Marlies en sinds augustus 2016 blog ik. Soms schrijf ik regelmatig nieuwe verhalen en andere momenten komt er een hele tijd niets van. Voor 2019 heb ik mezelf als doel gesteld om eens per week een nieuwe blog online te zetten. Ik schrijf over uiteenlopende onderwerpen maar negen van de tien keer sluit het aan op het onderwerp natuur.

Ik ben nu eenmaal een buitenmens. Als kind speelde ik graag buiten en was veel te vinden in natuur en recreatiegebied Het Twiske. Tijdens mijn studie hield ik me bezig met tuin, park en landschap.

De zomer van 2016 was voor mij een groot keerpunt. Tot dan was ik druk bezig om (te proberen) te werken in het werkveld waarvoor ik was opgeleid. Ik vond het alleen niet zo leuk meer. Ik besloot op zoek te gaan naar wat voor werk me wel gelukkig zou gaan maken. Met hulp van vrienden vond ik mijn sterke kanten en sindsdien probeer ik deze in te zetten in mijn werk.

Ik vertrok een jaar naar Amerika om als vrijwilliger te werken in twee nationale parken. Leerde daar veel van het werk dat de park ranger daar doet. Wat ik had geleerd wilde ik in Nederland gaan inzetten binnen een eigen bedrijfje dat ik zou gaan opzetten, wat me tot op heden niet gelukt is zoals ik dat voor ogen had.

Op dit moment heb ik een leuke baan bij een afvalverwerker, ik werk daar als afvalcoach. Hier haal ik heel veel plezier uit omdat ik in gesprek kan gaan met mensen over het belang van afval scheiden en het schoonhouden van onze leefomgeving. De combinatie van mijn werk en mijn blog geeft mij het gevoel dat ik een (kleine) bijdrage kan doen aan de samenleving.

In juni 2018 heb ik naast de carrière switch ook een leef switch gemaakt. Sinds die tijd woon ik namelijk in een caravan. Niet alleen om kosten te besparen maar ook om dichter bij de natuur te zijn. Dit alles bij elkaar zal misschien hier en daar bij sommigen wat wenkbrauwen doen fronsen, maar ik ben nu zoveel gelukkiger dan dat ik voor de zomer van 2016 was.

Vragen, suggesties en samenwerkingen zijn altijd welkom, stuur me een berichtje op movesbynature@gmail.com

This slideshow requires JavaScript.

Hi, my name is Marlies and I blog since August 2016. Sometimes I write new stories regularly and other times I don’t write for a long time. For 2019 I set myself the goal of putting a new blog online once a week. I write about a wide range of subjects, but nine out of ten times it fits in with the theme nature.

I am outdoors person. As a child I enjoyed playing outside and often you could find in nature and recreation area Het Twiske. During my studies I was concerned with garden, park and landscape.

The summer of 2016 was a major turning point for me. Until then I was busy (trying) to work in the field for which I was trained. I just didn’t like it that much anymore. I decided to look for what kind of work would make me happy. With the help of friends I found my strengths and since then I try to use them in my work.

I left for America for a year to work as a volunteer in two national parks. Learned a lot from the work that the park ranger does there. I wanted to use what I had learned in the Netherlands within my own company that I was going to set up, which I have not succeeded in the way I had envisaged.

At the moment I have a nice job with a waste processor, I work there as a waste coach. I enjoy it very much because I can talk to people about the importance of separating waste and keeping our living environment clean. The combination of my work and my blog gives me the feeling that I can make a (small) contribution to society.

In June 2018 I made a life switch in addition to the career switch. Since that time I live in a caravan. Not only to save costs but also to be closer to nature. All this together may raise some eyebrows here and there, but I am so much happier now than I was before the summer of 2016.

Questions, suggestions and collaborations are always welcome, send me a message at movesbynature@gmail.com